«قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی»
 
متن قانون"حمایت..." شماره 34330/474 مورخ 29/04/1398 دانلود
متن اصلاحیه قانون"حمایت..." شماره 28308/11-181 مورخ 07/04/1400 دانلود
آئین¬نامه اجرایی قانون"حمایت..." شماره 138474/ت57038هـ مورخ 29/10/1398 دانلود
اصلاحیه آئین¬نامه اجرایی قانون"حمایت..." شماره 127702/ت59027هـ مورخ 18/10/1400 دانلود


1- ایجاد تاسیسات پتروشیمی با خوراك پروپان يا بوتان:

در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي ، آئين نامه اجرايي قانون مزبور به شماره 138474/ت 57038 هـ مورخ 1398/10/29 و اصلاحيه آن به شماره 127702/ت 59027 هـ مورخ 1400/10/18 مصوب هيئت محترم وزيران و همچنين با هدف اجرايي نمودن منويات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در خصوص سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و به منظور جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده ، وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران با توجه به عدم وجود پروپان مازاد در مجموعه وزارت نفت، از كليه سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (صرفاً اشخاص حقوقي) كه توانايي فني و مالي لازم را دارند، بمنظور استفاده از تسهيلات قانون مزبور دعوت به عمل مي‌آورد تا با هدف ايجاد تاسيسات پتروشيمي با خوراك بوتان در سواحل كشور (نواري در خشكي تا فاصله 20 كيلومتري از دريا) درخواست اوليه خود را تا پايان وقت اداري 1401/9/30 به مديريت سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي ارائه نمايند. درخواست هاي اوليه كه صرفاً تا تاريخ مزبور بصورت كتبي و به ترتيب مقرر با امضاي مقامات مجاز آنها به مديريت سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي ارائه گردد، قابل پيگيري بوده و به درخواست هاي اوليه كه پس از اين تاريخ واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. لازم بذكر است متقاضياني كه در طرح پيشنهادي خود، درخواست استفاده از بوتان توليدي پالايشگاه ها و يا پتروشيمي هاي غير دولتي را دارند، ارائه تائيديه يا تفاهم نامه تامين بوتان با آن پالايشگاه ها يا پتروشيمي ها به همراه ساير مدارك و مستندات لازم الزامي مي باشد. ضمناً با توجه به عدم وجود پروپان قابل تخصيص از سوي وزارت نفت، چنانچه امكان تامين پروپان طرح پيشنهادي از سوي بخش خصوصي (حداكثر با يك واسطه از وزارت نفت) مقدور مي باشد، متقاضي مي‌تواند با ارائه تائيديه يا تفاهم نامه تامين پروپان طرح خود نسبت به ارائه درخواست اقدام نمايد.

فرصت و مهلت اقدام برای بارگذاری طرح پیشنهادی و ارائه مدارك و مستندات لازم توسط متقاضیان در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) تا تاریخ 1401/09/30 می باشد.


عناوین اطلاعات مورد نیاز متقاضیان:
 
1- اعلامیه فراخوان عمومی اجرای قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی دانلود
2-1شرح فرآیند اجرای ارسال درخواست سرمایه گذاری (قدیمی) دانلود
2-2شرح فرآيند اجراي ارسال درخواست سرمايه‌گذاري (جديد) دانلود
3- میزان مازاد بوتان پالایشگاه های کشور دانلود
4- قيمت فرآورده هاي نفتي و گاز مايع خليج فارس طي 5 سال اخير دانلود
5- فرمت درخواست اولیه دانلود
6- فهرست کوتاه شرکت های دارای صلاحیت برای تهیه گزارش های فنی و اقتصادی دانلود
7- نحوه ارزیابی توانمندی مالی متقاضیان دانلود
8- فرمت تاییدیه بانک برای احراز توانمندی مالی متقاضی دانلود
9- نمونه گزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح دانلود
10- مبانی و مفروضات امکان مقایسه و ارزیابی گزارش فنی و اقتصادی دانلود
11- فرمت تعهدنامه و وکالت نامه مرتبط با ماده (14) آئین نامه اجرایی قانون "حمایت..." دانلود
12- نمونه عمومی مجوز دانلود
نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی :
خیابان شیخ بهایی- شماره 144- کدپستی 1993834557- صندوق پستی 6896-19395 تلفن40-88601239(021)- فاکس88059702(021

2- طرح تکمیل زنجیره ارزش و سازوکار ارسال تقاضا:

در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، آئین نامه اجرایی قانون مزبور به شماره 138474/ت57038هـ مورخ 29/10/1398 و اصلاحیه آن به شماره 127702/ت59027هـ مورخ 18/10/1400 مصوب هیئت محترم وزیران و همچنین با هدف اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از كلیه متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی(صرفاً اشخاص حقوقی) در صنایع اولویت دار تکمیل زنجیره ارزش (با تشخیص وزارت نفت) كه توانایی فنی و مالی لازم را دارند و خوراک طرح خود را با واسطه یا بی واسطه از طرح های موضوع بند (الف) قانون مذکور دریافت و دارای توافق نامه تامین خوراک با شرکت های دارای مجوز طرح های موضوع بند یادشده نیز می باشند، بمنظور استفاده از تسهیلات قانون مزبور دعوت به عمل می‌آورد تا با هدف ایجاد تأسیسات تکمیل زنجیره ارزش در سواحل كشور (نواری در خشكی تا فاصله 20 كیلومتری از دریا) درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) جهت بررسی توسط وزارت نفت(شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارائه نمایند.

متقاضیان سرمایه گذاری می بایست به هنگام ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) اعلام نمایند که متقاضی استفاده از تسهیلات قانون فوق الذکر برای طرح نکمیل زنجیره ارزش می باشند.
 
1- لیست طرح های دارای مجوز موضوع بند (الف) ماده یک قانون (شامل نوع و میزان محصولات تولیدی طرح ها) دانلود
2- لیست صنایع اولویت دار تکمیل زنجیره ارزش دانلود
3- فهرست کوتاه شرکت های دارای صلاحیت برای تهیه گزارش های فنی و اقتصادی دانلود
4- نحوه ارزیابی توانمندی مالی متقاضیان دانلود
5- فرمت تاییدیه بانک برای احراز توانمندی مالی متقاضی دانلود
6- نمونه گزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح دانلود
7- فرمت تعهدنامه و وکالت نامه مرتبط با ماده (14) آئین نامه اجرایی قانون "حمایت..." دانلود
8- نمونه عمومی مجوز دانلود
نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی :
خیابان شیخ بهایی- شماره 144- کدپستی 1993834557- صندوق پستی 6896-19395 تلفن40-88601239(021)- فاکس88059702(021)

3- توسعه پتروپالایشگاه ها با استفاده از سرمایه گذاری مردمی: (توجه : مهلت فراخوان این بند به اتمام رسیده است.)

در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، آئین نامه اجرایی قانون مزبور به شماره 138474/ت57038هـ مورخ 29/10/1398 مصوب هیئت محترم وزیران و همچنین با هدف اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از كلیه سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی كه دارای توانایی فنی و مالی لازم می باشند، دعوت به عمل می‌آورد تا با هدف ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با ضریب پیچیدگی بالا در سواحل كشور (نواری در خشكی تا فاصله 20 كیلومتری از دریا) درخواست اولیه خود را براساس فرمت ارائه شده در این تارنما تا پایان وقت اداری 17/12/98 به معاونت برنامه‌ریزی ارائه نمایند.

به درخواست های اولیه که صرفاً تا تاریخ مزبور بصورت کتبی و با امضای مقامات مجاز آنها، به ترتیب مقرر، به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ارائه شود، ترتیب اثر داده خواهد شد. لذا به درخواست های اولیه که پس از این تاریخ واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با توجه به درخواست متقاضیان، فرصت و مهلت اقدام برای بارگذاری طرح پیشنهادی و مدارك و مستندات لازم از سوی متقاضیان در سامانه شركت ملی پالایش و پخش (FEED.NIORDC.IR) لغایت تاریخ 1399/03/15 تمدید شده است.

عناوین اطلاعات مورد نیاز متقاضیان:
 
۱- اعلامیه فراخوان عمومی اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی دانلود
۲- شرح فرآیند اجرای ارسال درخواست سرمایه گذاری(مهلت اقدام برای بارگذاری طرح و مدارك و مستندات لازم لغایت تاریخ 1399/03/15 تمدید شده است) دانلود
۳- روند قیمت های نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی دانلود
۴- نمونه عمومی مجوز دانلود
۵- فرمت ارائه درخواست اولیه دانلود
۶- فهرست کوتاه شرکت های دارای صلاحیت برای تهیه گزارش های فنی و اقتصادی دانلود
۷- نحوه ارزیابی توانمندی مالی متقاضیان دانلود
۸- فرمت تاییدیه بانک برای احراز توانمندی مالی متقاضی دانلود
۹- نمونه گزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح دانلود
۱۰- مبانی و مفروضات امکان مقایسه و ارزیابی گزارش فنی و اقتصادی دانلود
     ۱-۱۰- آنالیز كیفی نفت خام سبك صادراتی ایران (جدید) دانلود
     ۲-۱۰- آنالیز كیفی نفت خام سنگین صادراتی ایران (جدید) دانلود
     ۳-۱۰- جدول ضریب تبدیل حجم به جرم نفت و فرآورده های نفتی (جدید) دانلود
۱۱- متن قانون دانلود
۱۲- آیین نامه اجرایی قانون دانلود

نشانی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت (جهت ارائه درخواست اولیه طرح توسعه تاسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی) :
خیابان حافظ - بعد از خیابان رودسر - نرسیده به طالقانی - مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران - ساختمان وزارت نفت (مرکزی قدیم) - طبقه هشتم - اتاق 818 - دبیرخانه معاونت برنامه ریزی، تلفن 61624447